BASES DEL CONCURS
A fi de fomentar la lectura i creativitat literària Escolàpies València convoca l’IX Concurs de Relat Curt “Paula Montal” que es regirà per les bases següents:

Concorren a aquest certamen tots els alumnes matriculats en Escolàpies València en el present curs escolar des de 5é
de Primària a 2n Batxillerat.

S’estableix una primera fase general en la qual els alumnes tant de Primària com de Secundària participen directament mitjançant la redacció d’un text proposat en les assignatures d’Animació Lectora i Llengua Castellana i Valenciana
respectivament.

Els professors responsables d’aquestes assignatures valoraran les redaccions presentades i seleccionaran un màxim de 5 alumnes per cada grup de Primària i 3 de Secundària.

Als alumnes i alumnes seleccionats se’ls proposarà que participen en la fase final del certamen que tindrà lloc el dia 17 de maig a la biblioteca del col·legi a l’hora que des de cada etapa s’acorde.
Prèviament a la celebració de la fase final, s’informarà els alumnes participants el tema sobre el qual hauran de redactar
un text original.

En el cas dels cursos de l’ESO, els alumnes redactaran un relat curt d’extensió entre una i tres cares d’un foli màxim, mentre que en el cas de Batxillerat els alumnes redactaran un text argumentatiu entre 200 i 300 paraules en registre formal sobre un tema relacionat amb un article d’opinió recent.

El tema proposat estarà relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El relat podrà ser escrit tant en castellà com en valencià.

El temps màxim per a la redacció del text serà de 1:30h.

El Jurat, la composició del qual es donarà a conéixer en emetre’s la decisió, estarà format per professores i professors jubilats del col·legi
i tindrà, a més de les facultats normals d’atorgar o declarar desert el premi, i emetre la decisió, les d’interpretar les bases. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

BASES DEL CONCURS
El Jurat avaluarà els relats atenent la seua imaginació, argument, coherència, composició, presentació, correcció gramatical i relació amb el tema.

La fallada es donarà a conéixer als interessats i es publicarà a través de la pàgina web i les xarxes socials del col·legi.

S’estableixen 5 categories:
Categoria infantil A: Alumnes d’Escolàpies València de 5é Primària.
Categoria infantil B: Alumnes d’Escolàpies València de 6é Primària.
Categoria juvenil A: Alumnes d’Escolàpies València de 1r i 2n ESO.
Categoria juvenil B: Alumnes d’Escolàpies València de 3r i 4t ESO.
Categoria preuniversitària: Alumnes d’Escolàpies València de 1r i 2n Bat.

Els premis consistiran en: un Diploma, un val de La Casa del Llibre per valor de 30€ i un lot de llibres per cortesia de l’editorial
SM.

Els premis s’entregaran en un acte commemoratiu a final de curs.

Escolàpies València disposarà de les obres premiades per a la seua possible publicació. D’altra banda, aquelles obres que per
la seua qualitat o interés puguen ser recomanades pel Jurat podran ser publicades segons el col·legi estime oportú.

La participació en la fase final del certamen suposa per part dels alumnes l’acceptació de les presents bases.