Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per traure un bon partit de totes les seues capacitats, des del primer moment.

Educació Infantil

Segon Cicle 

El programa d’Educació Infantil se centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral del xiquet i de les seues capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seua autonomia personal, ajudant-los a prendre consciència de les seues emocions i de les dels altres. Tenim a les nostres mans la responsabilitat d’educar i formar-los, des de la base, tant a nivell d’aprenentatge com de valors, la qual cosa contribuirà al seu creixement com a persona.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica, i organització de diferents grups de treball i relació social. Ens ajuda en aquesta tasca, l’Equip d’Atenció a la Diversitat de l’etapa que compta amb una aula de Pedagogia Terapèutica, una mestra de suport, la mestra d’Audició i Llenguatge de Conselleria i una psicòloga que coordina la intervenció.

La nostra metodologia es recolza a ensenyar als alumnes a estimar l’aprenentatge, a fer preguntes i ser curiosos. En definitiva, ajudem cada alumne a trobar el seu camí i descobrir els seus gustos i capacitats. Això suposa respectar el ritme d’aprenentatge de cadascun, atendre les seues necessitats i, el més important, voler-lo com és i donar-li confiança i seguretat.

Però a més apostem per la participació de les famílies. Per aquest motiu, són moltes les oportunitats que tenen les famílies de participar directament a l’aula col·laborant amb els mestres en la realització de diferents activitats.

A més, tenim present que la missió escolàpia es concreta en una educació integral de la infància i joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

ACOLLIDA, ASSEMBLEA I ORACIÓ DEL MATÍ

 

L’entrada del matí és un moment d’acolliment per part de les mestres que els reben i la trobada amb els seus companys al pati previ a l’entrada de l’aula.

Després acudeix a l’aula a iniciar el dia, moment de rutines, hàbits, d’autonomia personal, l’oració del matí i un moment de compartir experiències, expressar, donar el bon dia i acollir els nostres alumnes per a començar.

PROJECTE DE GRAFOMOTRICITAT I LECTOESCRIPTURA

Desenvolupem en els nostres alumnes l’interès per conèixer el món de les lletres, símbols,… que envolten als adults. Utilitzem un mètode dinàmic, motivador i atractiu per a ells. Mitjançant, cançons, jocs, observació, atenció, descobriment, recursos interactius TIC’s, … estimulant d’aquesta manera les habilitats necessàries per a iniciar el procés de la lectoescriptura.

PROJECTE EMAT

Emat és un Projecte Didàctic-pedagògic que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica acostant-los a la seua realitat i als problemes de la vida quotidiana, proposant metodologies i recursos motivadors per als alumnes.

Amb ell es treballen els conceptes de manera cíclica. Al llarg del curs es van reprenent cadascun dels continguts de les matemàtiques dividits en blocs: numeració, raonament lògic, percepció visual, orientació espacial, geometria i mesura. Els continguts són diversos: números, gràfics, estadística, probabilitat, geometria, resolució de problemes…

El joc és la base de l’aprenentatge i per a això comptem amb una gran varietat de recursos. Els alumnes poden passar del concepte concret a l’abstracte a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. Així aconseguim que una sessió de matemàtiques siga més divertida i motivadora per als nostres alumnes.

PROJECTE D’ANGLÉS

Fomentem l’aprenentatge de l’anglès amb activitats que permeten a través del joc, interactuar amb el professor i companys en aquesta llengua.

Comencem cada sessió en l’assemblea reforçant les rutina diària: dies de la setmana, temps, mesos de l’any, colors…

Fomentem l’aprenentatge cooperatiu i ús de les Tic´s, així com la discriminació auditiva i l’aprenentatge del llenguatge mitjançant el joc.

PSICOMOTRICITAT

A l’aula de Psicomotricitat i en pati, espais de joc espontani mitjançant elements diversos: cércols, pilotes, xanques, cordes, rajoles, pilotes fitness, matalassets, tricicles, construccions, plasmacars… on es mouen lliurement sempre sota la supervisió i propostes d’experimentació per part del professor.

TALLERS AMB FAMÍLIES

Al llarg del curs les famílies participen en l’aula amb activitats concretes tractant els centres d’interès dels projectes que portem a l’aula. Moment esperat pels alumnes de trobada amb els seus pares, preparat amb il·lusió i experimentant per un dia ser professors dels seus fills i dels seus companys d’aula.