Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i maduresa intel·lectual i humana per accedir a Estudis Superiors Universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior. 

Organització

del Batxillerat 

L’etapa de Batxillerat, comprèn dos cursos acadèmics.

En el col·legi Escolàpies València, comptem amb tres línies en aquesta etapa, on 20 professors acompanyen aproximadament 180 alumnes en el seu creixement personal i en el seu objectiu d´aconseguir, no sols la nota suficient en les proves d’accés a la Universitat sinó d´afrontar els estudis universitaris amb garanties d’èxit.

Modalitat

de Batxillerat

Les modalitats de Batxillerat amb les quals comptem en el col·legi són:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

En aquesta etapa és molt important el treball realitzat pel Gabinet Psicopedagògic i els tutors, així doncs l´acompanyament personal i l’orientació vocacional són fonamentals en aquesta etapa, així com el control de l’ansietat, les tècniques d’estudi…

També en aquesta etapa, intentem ajudar els nostres alumnes oferint-los una gran varietat d´itineraris i assignatures optatives, amb la finalitat de cobrir les seues necessitats.

Som una escola que humanitza, a través de convivències tutorials de cohesió i coneixement del grup; de les tutories grupals, contant sempre amb l’assessorament del gabinet psicopedagògic; oferint activitats extraescolars en el col·legi que potencien les seues habilitats; en constant comunicació amb les famílies… Cal destacar en aquesta etapa, tant les Jornades d´Orientació que el col·legi prepara per als seus alumnes, amb la participació d´ exalumnes del centre aportant el testimoniatge de la seua vivència a la Universitat, com les visites a les Universitats que el col·legi realitza.

Som una escola que evangelitza, a través de tallers d´oració, activitats d´interioritat, acompanyament, convivències pastorals, celebracions litúrgiques, grups de fe cristiana (Moviment Calasanz) i projectes de voluntariat.

Som una escola que innova, a través del nostre Projecte d’Innovació Pedagògica, en el qual recollim totes les innovacions metodològiques, entre les quals destaquem l’ús de les noves tecnologies com la pissarra digital, elaboració de materials propis…, tant dins com fora de l’aula.

En Batxillerat, se’ls ofereix també la possibilitat de preparar proves oficials d´idiomes, com són l´A2 de Francés i el C1 de Valencià. A més, tenen la possibilitat de realitzar les convocatòries oficials de Cambridge en el nostre centre.

Competèncias

  • Competència comunicativa.
  • Competència en la gestió i tractament de la informació.
  • Competència digital.
  • Competència d’investigació.
  • Competència personal i interpersonal.
  • Competència en el coneixement i interacció amb el món. 

Desenvolupament del currículum

A continuació detallem el desenvolupament del currículum en ambdos modalitats de batxillerat. 

Matèries comunes

 

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

TOTAL

Valencià: llengua i literatura

3

3

6

Llengua castellana

3

3

6

Llengua extranjera (anglés)

3

3

6

Història d’Espanya

3

3

Història de la filosofia

3

3

Filosofía

3

3

Educació físca

2

2

Tutoria

1

1

2

TOTAL D’HORES

15

16

31

Modalidad de Ciències i Tecnologia

MATÈRIES DE MODALITAT

1r

2n

TOTAL

Biologia

4

4

8

Físicia i Química

4

4

8

Dibuix tècnic

4

4

8

Física

4

4

Matemàtiques

4

4

8

Química

4

4

 

En l’itinerari de Ciències de la Salut, els alumnes cursen Biologia i Física i Química en 1r, i Química i Biologia en 2n.

En l’itinerari Tecnològic, els alumnes cursen Dibuix Tècnic i Física i Química en 1r, i Física i Dibuix Tècnic en 2n.

Modalidad d'Humanitats i Ciències Socials

MATÈRIES DE MODALITAT

 

1r

2n

TOTAL

Economia

4

4

Llatí

4

4

8

Economia de l’empresa

4

4

Geografia

4

4

Història del món contemporani

4

4

Història de l’Art 

4

4

Grec

4

4

8

Matemàtiques de cièncias socials

4

4

8

En l’itinerari de Ciències Socials, els alumnes cursen Matemàtiques Aplicades CCSS, Economia i Història Món Contemporani  en 1r, i Matemàtiques Aplicades CCSS, Economia i Geografia o Història de l’Art en 2n.

En l’itinerari Humanitats, els alumnes cursen Llatí, Grec i Història Món Contemporani en 1r, i Llatí, Grec i Geografia o Història de l’Art en 2n.

En el següent enllaç pot consultar la llengua vehicular de les distintes matèries: clica aquí

 

 

Acció tutorial

i orientació

Conjunt d’activitats orientades a assessorar personal, acadèmica i professionalment als nostres alumnes per a afavorir la seua maduresa i creixement personal i col·laborar juntament amb la seua família en la construcció del seu futur projecte de vida personal respecte a la continuïtat dels seus estudis o en l’accés al món laboral. 

Per a dur-ho a terme cada tutor organitza un conjunt d’entrevistes sistemàtiques amb l’alumne o amb l’alumne i família. 

El tutor és el coordinador de tota l’acció educativa i un referent per a l’alumne, la família i el conjunt de professors.

TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALS

En el col·legi Escolàpies València prioritzem l’acompanyament als nostres alumnes en tots els àmbits.

Setmanalment, realitzem tutories grupals en les quals es tracten temes acadèmics, d’orientació, tècniques d’estudi, mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

A més, realitzem tutories individuals en les quals el tutor acompanya  l’alumne no sols en un àmbit acadèmic sinó també personal.

ACOMPANYAMENT PERSONAL I INDIVIDUAL

A l’inici de curs, realitzem convivències tutorials, en entorns externs al col·legi amb dinàmiques de cohesió de grup i coneixement personal.

Al llarg del curs, realitzem convivències pastorals amb dinàmiques que els ajuden a aprofundir en la fe.

Als alumnes dels últims cursos, se’ls ofereix acompanyament espiritual. Diàriament, es realitzen activitats d’interioritat a les aules.

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Dins del projecte d’innovació pedagògica, destaquem com a metodologia activa l’ús de l’iPad. Els alumnes interactuen tant a les aules com a casa amb el professor a través de plataformes i aplicacions que els ajuden en la consolidació de continguts curriculars.