Departament 

d’Orientació

 

El Gabinet Psicopedagògic, com a servei del Centre, està a la disposició d’alumnes, pares, professors i titularitat, segons el projecte anual, aprovat per l’Equip Directiu. Som gabinet autoritzat per conselleria d’Educació.

Presentació

Gabinet psicopedagògic

L’objectiu principal que com a equip psicopedagògic treballem és: la detecció, prevenció, i intervenció de possibles dificultats d’aprenentatge, i l’orientació a pares i professors mitjançant una proposta d’intervenció multidisciplinària per a aconseguir el desenvolupament
integral de la persona.

El nostre enfocament parteix d’una visió global de l’alumne, que té en compte de manera primordial aspectes evolutius, emocionals i socials de la persona. Des d’un paradigma inclusiu, es promouen respostes educatives adaptades a les necessitats dels alumnes i alumnes individuals i dels grups.

L’equip està format per dues psicòlogues, una pedagoga, dues mestres especialitzades en Pedagogia Terapèutica i una mestra especialista en Audició i Llenguatge.
Treballem coordinadament i en col·laboració permanent amb les famílies per a obtindre la millor atenció a l’alumnat.

Les persones responsables del Gabinet en cadascuna de les etapes són:

 • Inmaculada Roselló (Ed. Infantil)
 • Irene Gastaldo (Ed. Primària)
 • Rebeca Cuñat (Ed. Secundària)

Talleres

Información

 • Proposar i realitzar accions de prevenció en les àrees afectives, socials, emocionals, etc.
 • L’avaluació soci-psicopedagògica de l’alumnat
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge.
 • Assessorament i col·laboració en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
 • Assessorament i suport tècnic al professorat en matèria soci- psicopedagògica.
 • L’assessorament i orientació a les famílies.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu durant tota la seua etapa educativa.

Atesa la normativa vigent que regula les funcions citades, hem estructurat les activitats del gabinet entorn a tres àmbits: alumnat, professorat i famílies.

Atenció

a l’alumnat

 • Sessió d’acolliment a l’alumne/a de nova incorporació: qüestionari d’adaptació / entrevista
 • Avaluació soci psicopedagògica de l’alumne/a amb lliurament d’informe individual en els cursos
 • Intervenció psicopedagògica per a la identificació de barreres i mesures de resposta educativa per al bon desenvolupe
 • Orientació escolar encaminada a millorar el seu progrés acadèmic mitjançant activitats dins del Pla d’Acció Tutorial referides a tècniques d’estudi, gestió d’emocions, presa de decisions, resolució de conflictes, etc.
 • Estudi dirigit per a facilitar la transició d’Ed. Primària a ESO a través de tutories programades.
 • Orientació vocacional per a l’elecció adequada d’itineraris
 • Atenció individualitzada a l’alumnat per a afavorir un major autoconeixement i ajust del seu procés de maduració i presa de decisions vocacionals.

Col·laboració

amb tutors i professors

 • Reunions programades amb els tutors per a planificar les tutories i seguiment de casos individuals necessitats d’una atenció
 • Participació en les sessions d’avaluació, per a assessorar i complementar la informació que puga ser d’interés en el procés d’avaluació.
 • Suport i col·laboració en el seguiment individual de l’evolució de l’alumnat tant a nivell acadèmic com personal.
 • Elaboració de documents per a la formació del professorat atesa la nova normativa vigent en matèria.
 • Coordinació juntament amb SPE´s dels recursos disponibles per a la nostra tasca.

Atenció

a les famílies

El Gabinet manté contactes amb les famílies per mitjà de diferents fórmules:

 • En reunions grupals, en les quals es realitza una explicació de les proves soci psicopedagògiques realitzades a l’alumnat i s’entreguen, de manera individual, els informes i valoracions.
 • A través d’entrevistes individuals, se’ls facilita orientació sobre els aspectes que incideixen en el procés de maduració personal dels seus fills/as i en la millora del seu rendiment acadèmic

Departament

d’orientació

Us deixem un enllaç al blog del departament d’Orientació amb informació important per als alumnes:

Contacto

amb les mestres de cada etapa

15 + 13 =

3 + 4 =

12 + 11 =