Aula de

Pedagogia Terapèutica

 
L’aula de pedagogia terapèutica, com a servei del Centre, està a la disposició d’alumnes, pares, professors i titularitat, segons el projecte anual, aprovat per l’Equip Directiu. Som un recurs autoritzat per la conselleria d’Educació.

Presentació

Aula de Pedagogia Terapèutica (PT).

A l’aula de pedagogia terapèutica treballem amb alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu donant resposta a les seues necessitats i aplicant mesures que promoguen el seu desenvolupament acadèmic, personal i social.

Partint de les fortaleses de l’alumnat ens adaptem a l’estil d’aprenentatge de cadascun per a superar aquelles barreres que dificulten el seu progrés i evolució, utilitzant diverses metodologies que afavorisquen la motivació i el creixement personal.

La finalitat primordial és propiciar la integració i inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu mitjançant una atenció preferent i directa.

Les persones responsables del Gabinet en cadascuna de les etapes són:

 • Ana Perea (Ed. Infantil i Primària)
 • Luisa Tormo (Ed. Primària)
 • María Albors (Ed. Secundària)

Funcions

del Departament

 • Assessorar i col·laborar en la detecció precoç de les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Assessorar i col·laborar en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
 • Intervindre i aplicar els programes educatius personalitzats recollits en els plans individuals de treball.
 • Orientar i assessorar els equips docents en les adaptacions metodològiques i organitzatives de l’aula, material didàctic i recursos personals adaptats.
 • Col·laborar amb l’especialista d’Orientació Educativa en el procediment d’avaluació sociopsicopedagógica.
 • Elaborar informes de valoració i seguiment de l’alumnat.
 • Col·laborar amb els tutors en les reunions amb les famílies.

Atenció

a l’alumnat

 • Atenció de manera directa a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu dins del grup-classe, en xicotet grup o individualment segons la necessitat.
 • Desenvolupament de l’autonomia i habilitats socials.
 • Treball prioritari de les competències vinculades al desenvolupament de la comunicació, el llenguatge i el pensament lògic matemàtic.
 • Estimulació d’habilitats cognitives en funció de l’etapa: atenció, memòria, funcions executives, psicomotricitat…
 • Treball globalitzat, continu i inclusiu.

Col·laboració

amb tutors i professors

 • Reunions amb els tutors amb la finalitat de realitzar un seguiment individual de l’alumne.
 • Participació en les sessions d’avaluació per a informar de l’evolució de l’alumnat i assessorar en la presa de mesures de resposta posterior.
 • Coordinació amb els agents externs que intervenen amb aquest alumnat.
 • Elaboració del Pla de Treball Individual de cada alumne.
 • Coordinació i assessorament en l’elaboració d’Adaptacions Curriculars Significatives.

Atenció

a les famílies

 

 • Entrevistes individuals amb les famílies amb la finalitat d’orientar i col·laborar amb elles en el desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne.

 • Sessions de treball individualitzades amb l’objectiu d’oferir eines i habilitats de treball que puguen aplicar en l’àmbit familiar.

 • Elaboració d’informes de seguiment trimestral o anual.

Contacto

amb les mestres de cada etapa

9 + 11 =

1 + 3 =

3 + 4 =