Aula 

 d’audició i llenguatge

L’aula d’audició i llenguatge, com a servei del Centre, està a la disposició d’alumnes, pares, professors i titularitat, segons el projecte anual, aprovat per l’Equip Directiu. Som un recurs autoritzat per la conselleria d’Educació.

Presentació

Aula d’audició i llenguatge.

El/la mestre/a d’Audició i Llenguatge (AyL) és l’especialista dedicat a la prevenció, detecció i intervenció en problemes de llenguatge, parla i comunicació des d’una perspectiva educativa vinculada al currículum.

La persona responsable de l’aula d’Audició i Llenguatge en el nostre centre és:

 • Mar i cel Fabregat

Funcions

del mestre d’audició i llenguatge

Segons l’article 42 de l’ordre 20/2019 les funcions pròpies d’un mestre d’audició i llenguatge són:

 • Assessorar i col·laborar amb els equips docents i els serveis especialitzats d’orientació en la identificació de les barreres a la inclusió en el context escolar, familiar i social i en la detecció precoç de les dificultats específiques d’aprenentatge i, si escau, de les situacions de desigualtat i desavantatge.
 • Assessorar i col·laborar amb els equips docents en la planificació i implementació d’actuacions i programes preventius per al desenvolupament de les competències claus.
 • Assessorar i col·laborar amb la direcció del centre i les persones coordinadores de formació, igualtat i convivència, en la planificació i desenvolupament d’accions formatives i de sensibilització dirigides al claustre, al personal del centre, l’alumnat, les famílies i l’entorn sociocomunitario.
 • Formar part dels equips de transició i participar en la planificació, desenvolupament i avaluació dels processos de transició entre etapes i modalitats d’escolarització.
 • Col·laborar amb els equips docents en la personalització de les programacions didàctiques i en l’accessibilitat dels entorns, materials didàctics i curriculars per a facilitar l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Col·laborar amb l’especialista d’Orientació Educativa en el procediment d’avaluació sociopsicopedagógica, aportant la informació i coneixements relatius al seu àmbit de competències.
 • Donar suport personalitzat i individualitzat a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb els criteris establits en el
 • Pla d’actuació personalitzat.
 • Elaborar informes de valoració i seguiment de l’alumnat al qual donen suport.
 • Col·laborar amb les tutores i els tutors en les reunions amb les famílies o representants legals, per a informar sobre els objectius de la intervenció, les mesures dutes a terme i el progrés de l’alumnat i orientar, si escau, sobre els aspectes a treballar des de l’àmbit familiar, recaptant la seua opinió i fomentant la participació.
 • Participar en els processos de coordinació i intercanvi d’informació amb els agents, institucions i entitats socioeducatives i sanitàries implicats en la resposta educativa de l’alumnat al qual secunden.
 • Altres funcions que reglamentàriament se’ls assignen.

A més de les funcions generals comentades, el mestre d’audició i llenguatge té les funcions d’assessorar el personal docent d’Educació Infantil en el disseny, implementació i seguiment dels programes d’estimulació del llenguatge oral (P.E.L.O) dirigits a tot l’alumnat, així com en les mesures d’aprenentatge intensiu i millora de la competència lingüística dirigides a l’alumnat que requereix una resposta personalitzada amb suports no especialitzatsi col·laborar en la detecció precoç de les dificultats específiques d’aprenentatge.

Atenció

a l’alumnat

El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat a l’aula ordinària, calculades en franges de 30, 45 o 60 minuts, es determinarà en funció de la intensitat establida en l’informe sociopsicopedagógico i concretada en el Pla d’actuació personalitzat, considerant els criteris següents:

 • Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmana (1 o 2 sessions).
 • Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmana (3 o 4 sessions).
 • Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmana (5 o 6 sessions).

Col·laboració

amb gabinet

La mestra d’audició i llenguatge, juntament amb la pedagoga del centre i la psicòloga estableixen un equip multidisciplinari d’atenció a la diversitat en el qual conjuntament aborden objectius en comú des de les seues competències per a afavorir el bon desenvolupament dels xiquets/as amb dificultats en el llenguatge, parla i/o la comunicació. D’aquesta manera evitem duplicitats i millorem l’eficàcia de la resposta.

Atenció

a les famílies

El nostre treball dins de l’escola és molt important per a pal·liar i corregir, de manera preventiva i durant tota l’etapa educativa de l’alumne, les dificultats detectades en qualsevol àrea del llenguatge.

És per això que el treball juntament amb les famílies és de summa importància per a poder aconseguir aconseguir els objectius marcats, perquè el treball ha de ser constant i en equip.

Per a això establim reunions periòdiques amb tot l’equip de professionals que treballen amb l’alumne.

D’igual manera, estem en contacte amb tots aquells professionals externs al centre (logopedes, neuropediatres, etc.) per a portar una intervenció completa i multidisciplinària.

Trastorns

que es treballen

Des de l’especialitat d’Audició i Llenguatge abordem els següents trastorns o dificultats: Ordenats segons prioritat d’atenció:

 • Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (antic T.E.L i/o Disfàsia)
 • Discapacitat Auditiva.
 • Retard Simple del Llenguatge.
 • Disàrtries.
 • Disglòssies.
 • Disfèmia o tartamudesa.
 • Disfonia.
 • Dislàlies. Actualment conegudes com a Trastorn dels Sons de la Parla Fonètic i/o fonològic.

Contacto

amb la mestra 

6 + 3 =